Photo of the labrador Zabytaya Melodiya

Labrador Zlata, 2003-2005

Labrador Zlata
Labrador Zlata, 2005

Labrador Zlata - is the puppy, 2003
Labrador Zlata - is the puppy, 2003

Labrador Zlata - is the puppy, 2003
Labrador Zlata - is the puppy, 2003

Labrador Zlata
Labrador in the village

Labrador Zlata and Sasha

Labrador Zlata

Labrador Zlata

Labrador Zlata

Labrador Zlata

Labrador Zlata

Labrador Zlata in the village

Labrador Zlata

Labrador Zlata and rotweiller Antey
Zlata and Antey

Labrador Zlata and Antey

Labrador Zlata on the black sea

Labrador Zlata

Labrador Zlata

Labrador Zlata

Labrador Zlata is tired
Labrador Zlata is tired

Labrador Zlata
Labrador Zlata

Labrador Zlata and the cat Philipp

Labrador Zlata
Labrador Zlata

Labrador Zlata in the village

Labrador Zlata

Labrador Zlata

Labrador Zlata

Labrador Zlata and the cat Philipp

Labrador Zlata

Labrador Zlata and the cat Philipp
Labrador Zlata and the cat Philipp

Labrador Zlata
Labrador Zlata

Labrador Zlata in the village, 2003
Labrador Zlata, 2003

Labrador Zlata, 2005
Labrador Zlata, 2005

Labrador Zlata and the cat

Labrador Zlata and Anchar
Labrador Zlata and Anchar